SANIT all Profi-N - dezinfekcia povrchov a plôch nepenivá 5000 ml

Cena
31,90 € s DPH

Výrobca

Kód produktu
SAN_PRO_N_5000ML

Skladom
ks
(9 ks na sklade)

SANIT all Profi-N - dezinfekcia povrchov a plôch nepenivá

polymérová dezinfekcia
eliminuje baktérie a vírusy
bez poškodenia materiálu
obsah: 5 litrov viac

SANIT all Profi-N nepenivý je určený na umývanie nenasiakavých povrchov-podlahy, pracovnej plochy. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlhotrvajúci baktericídne, virucidné, fungicídne a Protikvasinková účinnosťou.

  • nehorľavý
  • nepoškodzuje ošetrované materiály
  • eliminuje široké spektrum mikroorganizmov
  • má baktericídne, virucidné, fungicídne a protikvasinkové účinky
  • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé ani leptavé látky.
  • nemá vedľajšie účinky
  • použitia: všetky typy podláh a povrchov (umakart, smaltované povrchy, keramika, prírodné a umelé kamene, nerez, hliník)
  • Upozornenie - je to dráždivé

Bezpečnosť: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Dávkovanie: Bežné dávkovanie 30 - 60 ml / 10 litrov vody. Pri vysokom znečistení 60 - 120ml / 10 litrov vody

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexametylén guanidínhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostný list

Reg. č.: bio/1273/D/21/CCHLP