SANIT all Profi - dezinfekcia povrchov a plôch 5000 ml

Cena
90,05 € s DPH

Výrobca

Kód produktu
SAN_PRO_5000ML

Skladom
ks
(10 ks na sklade)

SANIT all Profi - dezinfekcia povrchov a plôch

polymérová dezinfekcia
eliminuje baktérie a vírusy
bez poškodenia materiálu
jemne parfumovaný
obsah: 5 litrov viac

SANIT all Profi je koncentrovaný tekutý dezinfekčný aj čistiaci prostriedok určený pre všetky umývateľné plochy, povrchy a vybavenie v zdravotníckych zariadeniach (možné používať aj v prítomnosti ľudí), v potravinárstve a verejnom stravovaní, v prostriedkoch hromadnej dopravy, verejných priestoroch a ich zariadeniach, aj pre dezinfekciu priestorov pre chov a prevoz zvierat. Je vhodný pre všetky vodeodolné a umývateľné povrchy a predmety. Je charakteristický dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom. Liek je určený pre profesionálne použitie. Jemne parfumovaný.

 • nehorľavý
 • ošetrené povrchy nemenia farbu, vlastnosti, ani nie sú inak narušené
 • eliminuje široké spektrum mikroorganizmov
 • má baktericídne (G + a G- baktérie), virucidné (vrátane Poliovírus, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocídne, mykobakteriocidne (M. terrae, M. avium), fungicídne a algicídne účinky
 • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé ani leptavé látky.
 • nemá vedľajšie účinky
 • Upozornenie - je to dráždivé

Zabezpečenie povrchovej čistoty - dávkovanie: Preventívna dezinfekcia 20 ml koncentrátu na 1 liter vody (2% roztok), dezinfekcia ložiska infekcie 50 ml koncentrátu na 1 liter vody (5% roztok). Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Povrch bezprostredne po ošetrení neumývajte. Minimálna doba expozície: 15 min. Teplota vody neovplyvňuje účinok prostriedku. Vhodný ku strojovej i ručné dezinfekciu.

Dezinfekcia pieskovísk: SANIT all - PROFI 5 l stačí na dezinfekciu pieskovisko o veľkosti 3 x 4 m s hĺbkou 30 cm:

 • Pre hygienické zabezpečenie detského pieskoviska budeme potrebovať 100 litrov vody, 5 litrov SANIT all - PROFI, 2 litre odmasťovacieho prostriedku s tenzidmi (napr. Jar), ​​postrekovacie zariadenia (prípadne kanva), hrable, mechanické sito a nádobu na odpad
 • Z pieskovisko sa mechanicky odstránia všetky predmety. Následne sa hrabľami upraví pieskovisko tak, aby jeho plocha bola rovná. V prípade veľkého mechanického znečistenia preosejeme obsah pieskovisko cez mechanické sito
 • Pripravíme si 4% odmasťovací pracovný roztok (tj. 2 litre odmasťovacieho prípravku, napr. Jari na 50 litrov vody). Pieskovisko týmto roztokom rovnomerne prepláchneme a tým zabezpečíme odstránenie organických nečistôt a odmastenie
 • Pripravíme si 50 litrov vody, do ktorej pridáme 5 litrov koncentrátu SANIT all - PROFI. Tým získame 5% roztok polymérového dezinfekčného prostriedku SANIT all - PROFI
 • Po rovnomernom aplikovaní roztoku necháme 10 minút dezinfekčný prostriedok pôsobiť na piesku. Po uplynutí tejto doby celú plochu piesku hrabľami premiešame a následne piesok urovnáme

Bezpečnosť: Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody
P501 Zneškodnite obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexametylén guanidínhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostný list

Reg. č.: bio/1272/D/21/CCHLP